[Arhivă] Declaraţia 220 (2018) – Nu se mai depune!

Deşi la 21.04.2018 formularul 220 era încă prezent în SPV, acesta a fost retras din rubrica ANAF: Formulare fiscale.

Conform unor răspunsuri ANAF din 18.04.2018 privind Declaraţia 600 deducem prin analogie că:
– Formularul 220 a fost valabil până la modificarea Codului fiscal prin OUG 18/2018. (n.r.: OUG 18/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 23 martie 2018).
– Formularul 220 va fi înlocuit cu Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
– „Au fost deja sesizaţi colegii de la IT.” (n.r.: pentru eliminarea şi din SPV a formularului 220).

Aşadar, Declaraţia 220 nu se mai depune!

Vom păstra o vreme în arhivă această declaraţie doar pentru documentare retro. 

Declaraţia 220

D220 – Declarație privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 3780/2017).

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, provenind din:
a) activități independente;
b) cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;
c) activități agricole impuse în sistem real;
d) silvicultură și piscicultură.

Formularul se utilizează pentru:
a) declararea veniturilor și cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere;
În cazul contribuabililor care desfășoară activități pentru care venitul net se stabilește pe baza normelor de venit, se vor avea în vedere dispozițiile pct. 5 subpct. 5.2 din cap. II „Completarea declarației”;
b) exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net;
c) recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat, potrivit legii.

În categoria veniturilor din activități independente, pentru care există obligația depunerii declarației, se cuprind:
a) venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;
b) venituri din profesii liberale;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situația în care plătitorii de venituri nu au obligația
calculării și reținerii impozitului.

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din mai multe surse depun câte o declarație pentru fiecare sursă.

Declaraţia 220 (2018)

Declarația se depune la organul fiscal competent, astfel:

a) în termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul contribuabililor care realizează venituri
din activități independente, venituri din activități agricole impuse în sistem real, venituri din silvicultură și
piscicultură și care încep o activitate în cursul anului fiscal;

b) în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părți, odată cu înregistrarea acestuia la
organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;

c) pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul în curs, sau în termen de 30
de zile de la data producerii evenimentului dacă persoanele fizice încep să realizeze venituri în cursul anului
după data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop
turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5
camere, inclusiv;

d) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care realizează
venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, impuși pe baza normelor de venit, și care, în cursul anului fiscal, depășesc numărul de 5 camere de închiriat;

e) până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități
independente impuse pe bază de norme de venit și care, în anul fiscal anterior, au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro și au obligația determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor;

f) până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declarația privind venitul realizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi și cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.

Declarația se completează în două exemplare:
originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

Deşi la 21.04.2018 formularul 220 era încă prezent în SPV, acesta a fost retras din rubrica ANAF: Formulare fiscale.

Conform unor răspunsuri ANAF din 18.04.2018 privind Declaraţia 600 deducem prin analogie că:
– Formularul 220 a fost valabil până la modificarea Codului fiscal prin OUG 18/2018. (n.r.: OUG 18/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 23 martie 2018).
– Formularul 220 va fi înlocuit cu Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
– „Au fost deja sesizaţi colegii de la IT.” (n.r.: pentru eliminarea şi din SPV a formularului 220).

Aşadar, Declaraţia 220 nu se mai depune!

Vom păstra o vreme în arhivă această declaraţie doar pentru documentare retro.

Declaraţia 220 (2018)

Declarația 220 se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Declaraţia 220 (2018) poate fi descărcată de aici: Formular Declaratia 220 (OPANAF 3780/2017) – Formular original ANAF


[Arhivă] Declaraţia 220 (2018) – Nu se mai depune! publicat: 2018-04-21T09:49:19+00:00, actualizat: 2018-04-21T10:35:47+00:00 by Informaţii PFA