Forum

Asigurare CASS si CAS  

 
MrMarketing
(@mrmarketing)
Membru nivel 1 Membru

Buna ziua,

In cazul persoanelor care nu obtin venituri, exista posibilitatea asigurarii la CAS?

Pentru CASS exista optiune in declaratie, bifezi ''Sunt persoana fara venituri si optez pentru plata CASS'', insa pentru CAS nu exista asa ceva, doar ''obtin venituri peste plafonul minim'' sau ''obtin venituri sub plafonul minim si optez pentru plata CAS''.

Ideea e ca nu se obtine niciun venit, ci doar se doreste ca persoana in cauza sa aiba continuitate la pensii si sa cotizeze pentru venitul pe care si-l doreste.
Ce se poate face, trebuie mers direct la Casa de Pensii si facut acolo vreun contract special?

Stiu ca nu are legatura cu PFA-ul, dar as aprecia ajutorul dvs. Nu gasesc nimic nou si actualizat pe net si din declaratie reiese ca pentru asigurarea CAS, persoana trebuie sa declare ca de fapt obtine venituri.

Multumesc anticipat!

Citează
Postat : 17 martie 2019 16:32
Random
(@random)
Membru nivel 10 Membru

Buna ziua, o persoana fara venit se poate asigura la Casa de pensii prin contract (facultativ) de asigurare, nu prin declaratie cum fac persoanele cu venit. Intamplator eu am prins si perioada dinainte de 2012, cand contributia la pensie se platea direct la Casa de pensii (nu la ANAF) si pe atunci, nestiind exact cum se face in cazul meu cu venit, initial mi-am facut un contract facultativ platind din mana cat trebuia la acel moment, abia ulterior afland ca eu ca persoana cu venit trebuia sa-mi fac declaratie, nu contract, asa ca am anulat contractul si am depus in schimb o declaratie (care dupa preluarea de catre ANAF a platilor s-a transformat in declaratia 600, acum inlocuita prin declaratia unica).  Asa am aflat si eu de aceasta diferenta dintre contract (pentru contributii facultative la pensia de stat ce pot fi platite de cei fara venit care doresc sa le curga vechime in continuare) si declaratie (pentru contributii obligatorii la pensia de stat datorate de catre cei cu venituri)  si pot deci sa va spun sigur, din proprie experienta, ca ceea ce doriti dv se poate face prin contract (de contributie facultativa) incheiat direct cu Casa de pensii, nu la ANAF.

Modelul de contract pe 2018 il gasiti pe site-ul Casei de pensii a Municipiului Bucuresti, sectiunea Formulare tip/Declaratii si contracte de asigurare/Contracte de asigurare (sau al casei de pensii judetene aplicabile dv), pe care vi-l citez mai jos (cu mentiunea ca salariul minim brut pe economie pe anul 2019 e 2080 RON fata de 1900 RON cat a fost in 2018, deci pe 2019 trebuie sa platiti cel putin 25% din 2080, adica 520 RON pe luna daca doriti sa va curga in continuare vechimea ca persoana fara venit). 

"CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI
CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA
Nr. _________ din ziua ____ luna ____ anul 2018
Incheiat intre Casa Teritoriala de Pensii BUCURESTI, denumita in continuare "Casa",
reprezentata prin directorul executiv, in calitate de asigurator, cu sediul in localitatea:
BUCURESTI, str. Calea Vitan nr. 6, Sector 3 si:
___________________________________________,
in calitate de asigurat,
posesor al codului numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|
actul de identitate: BI/CI Seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|
Adresa:
localitatea: Bucuresti
str.: _____________________
nr. _____ bl. ______ sc. ____ et. ____ ap. _____,
oficiul postal: __________,
judetul: _________ sectorul: _____
telefon: _________________
adresa de e-mail: ____________________________
1. Obiectul contractului este asigurarea in sistemul public de pensii, reglementat prin Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta sau pentru completarea venitului
asigurat care va fi utilizat la calculul acesteia.
2. Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrarii acestuia la Casa.
3. Conditii de asigurare:
3.1. Venitul asigurat este de*): |_|_|_|_|_|_| lei (in cifre)
3.2. Cota contributiei de asigurari sociale este de : 25 %
3.3. Cuantumul contributiei de asigurari sociale este de : |_|_|_|_|_|
3.4. Contul in care se plateste contributia de asigurari sociale, deschis la trezorerie pe
seama Casei, este: RO89 TREZ 7032 2210 304X XXXX cod fiscal 13601150.
3.5. Plata contributiei de asigurari sociale, potrivit prezentului contract, se face lunar in
numerar de catre asigurat sau in numele asiguratului de catre orice alta persoana, la casieria
Casei, sau prin orice alte mijloace de plata prevazute de lege.
3.6. Termenul de achitare a contributiei este:
[ ] lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
Plata se poate face si anticipat, pentru |_|_| luni (maximum 12 luni, calculate de la data
intrarii in vigoare a prezentului contract).
4. Obligatiile Casei:
4.1.Valorificarea, la stabilirea pensiei pentru limita de varsta, a stagiului de cotizare realizat
in baza prezentului contract de asigurare sociala si a venitului asigurat care a constituit baza
de calcul al contributiei de asigurari sociale conform prezentului contract.
4.2. Certificarea, la cererea asiguratului, a stagiului de cotizare realizat in baza prezentului
contract de asigurare sociala.
____________
*)Venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe
tara garantat in plata.
4.3. Notificarea asiguratului, ori de cate ori venitul lunar asigurat este mai mic decat
nivelul minim prevazut de lege, ca urmare a modificarii, prin act normativ, a nivelului
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
4.4. In cazul neplatii contributiei de asigurari sociale la termenul prevazut in contract, Casa
calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
4.5. Acordarea ajutorului de deces prevazut la art. 125 si 126 din legea nr.263/2010, cu
modificarile si completarile ulterioare.
5. Obligatiile asiguratului:
5.1. Achitarea contributiei de asigurari sociale in cuantumul si la termenul stabilit la pct. 3.6
din prezentul contract.
5.2. Achitarea de dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata contributiei de asigurari
sociale la termenul prevazut in contract.
5.3. Instiintarea Casei asupra modificarilor survenite in termenii prezentului contract.
5.4. Sa se prezinte la sediul Casei cand este solicitat, respectand termenul stabilit de aceasta
. 6. Clauze:
6.1. Stagiul de cotizare se constituie din insumarea lunilor pentru care s-a achitat contributia
de asigurari sociale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere, daca este cazul.
6.2. In situatia rezilierii contractului, contributia de asigurari sociale achitata nu se restituie;
stagiul de cotizare realizat pana la data rezilierii contractului se valorifica la stabilirea
dreptului la pensie pentru limita de varsta.
6.3. Calitatea de asigurat se redobandeste dupa incheierea unui nou contract de asigurare.
6.4. Contractul de asigurare sociala se poate rezilia, oricand, din initiativa asiguratului.
6.5. Contractul de asigurare sociala se reziliaza, din initiativa casei teritoriale de pensii, in
cazul neplatii contributiei de asigurari sociale pentru o perioada de 6 luni consecutive. In
acest caz, rezilierea se face incepand cu ziua urmatoare celei pana la care s-a platit
contributia de asigurari sociale impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere aferente.
6.6. In caz de forta majora, partile contractante sunt exonerate de raspundere pentru
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor asumate prin
prezentul contract.Cazul de forta majora se dovedeste de partea care o invoca.
6.7. Modificarea oricaror prevederi din prezentul contract, cu exceptia situatiei de la pct.
4.3, se poate face numai cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional. Cand una dintre
parti nu este de acord cu modificarea solicitata de cealalta parte, contractul se deruleaza in
conditiile anterioare, cu exceptia situatiei in care se solicita rezilierea lui.
7. Litigiile in legatura cu executarea prezentului contract, nesolutionate intre parti pe cale
amiabila, sunt de competenta sectiilor de asigurari sociale, completelor specializate pentru
asigurari sociale de la nivelul tribunalelor si curtilor de apel sau, dupa caz, se solutioneaza de instantele competente potrivit legii.
Semnatura asiguratului, Semnatura asiguratorului,

*)Venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata."

Tot de pe site-ul cpmb.ro, sectiunea Contract de asigurare, gasiti precizari + actele necesare/ghiseele unde trebuie sa va prezentati daca sunteti din Bucuresti - daca nu, cautati detaliile aplicabile judetului dv:

"Contractul de asigurare socială pe Legea nr. 263/2010 Contractul de asigurare sociala, pe Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii public, cu modificările ulterioare reprezinta o asigurare facultativa in sistemul public de pensii, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Potrivit art. 36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii public, cu modificările și completările ulterioare <>, astfel ca, începând cu data de 1 ianuarie 2019, venitul minim asigurat este de 2.080 lei, pentru care se achită contribuția lunară de 520 lei (reprezentand 25 % din venit); Totodata, mentionam ca venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială, la care se datorează contribuţia de asigurări sociale, este stabilit de persoana interesată, cu respectarea prevederilor legale.

De asemenea, venitul asigurat poate fi modificat din iniţiativa asiguratului, în condiţiile legii, prin încheierea unui act adiţional la contractual de asigurare sociala. In functie de valoarea venitului, stabilita in contractul de asigurare, se achita un procent de 25% din venitul asigurat, reprezentand cuantumul lunar de contributie. Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Plata se poate face in numerar, la casieria Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti sau in contul RO89 TREZ 7032 2210 304X XXXX deschis la Trezoreria Sector 3 Bucuresti. Termenul de achitare a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata. De asemenea, același act normativ stabilește că, plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni. Neplata contributiei de asigurări sociale la termen, genereaza plata de dobanzi si penalitati de intarziere, care se stabilesc in conformitate cu prevederile legale. 

Acte necesare privind încheierea contractului de asigurare socială:

Pentru inregistrarea unui contract de asigurare sociala, trebuie sa va prezentati personal sau prin mandatar, desemnat prin procura speciala, la sediul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, din Calea Vitan nr. 6, sector 3, Serviciul Contributii si Asigurari Sociale, etajul 1, ghiseele 27-32, in zilele de lucru cu publicul: luni, marti, miercuri intre orele 8:00-15:00, joi intre orele 8:00-18:30 si vineri intre orele 8:30-11:00, cu cartea de identitate in original si copie, daca aveti domiciliul sau resedinta in Bucuresti."

RăspundeCitează
Postat : 17 martie 2019 18:01