Informatii utile Persoane fizice autorizate PFA Consultant Adrian Turturea Wellcome.ro
Contabilitate BucurestiProgram facturare online. Program facturare gratuit.
 Obligatii fiscale August 2017 
Forum - PFA II IF
Activitate PFA II IF
Mesaje noi pe Forum PFA II IF
Infiintare PFA II IF
Lichidare PFA II IF
Casa de marcat PFA II IF
Controale, amenzi, reclamatii PFA II IF

Concursuri PFA II IF

Regulament Forum PFA II IFInregistrare membru nou pe Forum PFA II IF
Login autentificare Forum PFA II IF
Informatii PFA II IF Profesii liberale Facebook
Informatii PFA II IF Profesii liberale Google+
Publicitate        Rezervare
Margarit Ionela Expert Contabil
facturi-online
Subiecte noi
Forum PFA II IFContributie PFA pt concediu maternitate si crestere copil PFA norma venit-Casa de marcat obligatorie? Registre obligatorii? Casa de marcat online regularizare pentru 2017 schimbari legislatie 2017 PFA suspendat - decizie Schimbare adresa buletin titular II Informatii PFA II IFCodul fiscal 2017 + Normele metodologiceCalendar obligatii fiscale August 2017Calendar obligatii fiscale Iulie 2017Calendar obligatii fiscale Iunie 2017Raspunsuri ANAF despre Declaratia 200Cum depunem Declaratia 200 online fara semnatura electronica?Declaratia 200 (2017)Ghid fiscal - Declararea veniturilor realizate din RomaniaCalendar obligatii fiscale Mai 2017[Update] Codul economic 2018 - Impozitul pe veniturile globaleCalendar obligatii fiscale Aprilie 2017Cat plateste PFA impozit si contributii sociale?In ce conturi se platesc contributiile sociale?In ce conturi se plateste impozitul pe venit?Cum verifici daca esti asigurat la sanatate (CNAS)?Calendar obligatii fiscale Martie 2017

#1 2012-10-21 22:52:02

Gmail
Membru

Model contract de prestari servicii contabile si resurse umane

Buna ziua,

va rog foarte mult sa postati un model de contract pentru pfa de prestari servicii contabile, pentru firme cu cifra de afaceri < 35.000 euro si inspector resurse umane.

Multumesc anticipat!

Offline

 

#2 2012-10-22 14:14:34

David
Membru Onorific

Re: Model contract de prestari servicii contabile si resurse umane

un model de contract, dar pe care trebuie sa il adaptati dvs.

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
privind ţinerea contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
    În temeiul prevederilor Legii contabilităţii şi ale OUG 64/ 1994, republicată, a intervenit prezentul contract între:
    CLIENTUL ………………………….. cod fiscal ……………… cu sediul în ……………………….str. ……………………… nr……… reprezentat de ……………………….. având funcţia de …………………….. având ca principal obiect de activitate ……………………….. realizând în anul precedent, data încheierii prezentului contract, un volum de:
……………………… facturi clienţi, cu o cifra de afaceri de …………… mii lei
……………………… facturi furnizori
……………………… fişa fiscal (FF1 şi FF2)
    EXECUTANTUL – PRESTATOR: dl/ dna…………………………. expert contabil/ contabil autorizat, cu domiciliul în …………….. str………………….. nr…….. cod fiscal ……………………….. carnet membru CECCAR nr…………….. din anul …………….vizat pe anul în curs, sau Societatea de expertiză contabilă………… cu sediul în ……………………. str………………… nr....... cod fiscal ………………… reprezentată de dl/ dna ……………………… expert contabil/ contabil autorizat, carnet membru CECCAR nr…………. din anul ……………. vizat pe anul în curs.
1.    OBIECTUL CONTRACTULUI
Executantul-prestator se obligă să ţină contabilitatea clientului, să întocmească situaţiile financiare prevăzute de reglementările în vigoare (sau standardele de contabilitate) şi să le prezinte clientului, la termenul prevăzut la punctual 2.4.2 al prezentului contract.
Această misiune îi premite executantului să se asigure că a pus în lucru toate diligenţele prevăzute de lege sau de standardele profesionale şi că în final a constatat (nu a constatat) elemente care să pună sub semnul îndoielii sau care să afecteze semnificativ regularitatea şi sinceritatea contabilităţii, ţinând seama de documentele justificative şi informaţiile furnizate de client.
Această misiune nu este un audit sau o certificare şi nici o examinare a situaţiilor financiare, şi nu are ca obiect cercetarea sistematică a fraudelor şi a deturnărilor.
Această misiune este reglementată profesional de Normele privind ţinerea contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Standardul profesional nr.21).
În afara obligaţiilor îndeplinirii misiunii conform normelor profesionale, executantul poate de asemenea asigura, suplimentar, la cererea clientului:
a)    asistenţă pentru elaborarea procedurilor, privind:
• organizarea şi conducerea gestiunilor de imobilizări, stocuri şi disponibilităţi băneşti;
• stabilirea circuitului documentelor justificative, pe baza unor scheme sau grafice de circulaţie, în concordanţă cu activităţile clientului;
• organizarea contabilităţii de gestiune;
• controlul operaţiilor patrimoniale efectuate, al procedurilor de prelucrări utilizate şi al executării datelor contabile furnizate (controlul ethnic-operativ, controlul financiar-preventiv, controlul intern de gestiune).
b)    Întocmirea declaraţiilor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, accizele, impozitul pe salarii, contribuţiile  la asigurările sociale, precum şi celelalte impozite, taxe şi vărsăminte la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale şi la fondurile speciale;
c)    ţinerea jurnalului pentru vânzări şi a jurnalului pentru cumpărări;
d)    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....;
e)    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....;
f)    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....;
g)    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....;
2.    OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
2.1    Clientul se obligă să predea, la sediul executantului, prin delegatul său dl/dna……………………………………… la termenele prevăzute mai jos, documentele justificative, actele şi informaţiile necesare executantului pentru ţinerea contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, după cum urmează:
2.1.1    în prima zi a săptămânii, pentru săptămâna precedentã, borderoul de predare a documentelor justificative, inclusiv exemplarul nr.2 al Registrului de casă şi extrasele de cont bancare, însoţite de documentele aferente; borderoul de predare a documentelor justificative va fi întocmit în ordinea cronologică a documentelor;
2.1.2    – în ziua a cincea a lunii următoare celei de referinţă :
• statul de salarii;
• în cazul când sunt ţinute de client:
-    jurnalul pentru vânzări;
-    jurnalul pentru cumpărări;
2.1.3    - în ziua de ………… a lunii următoare celei de referinţă, în cazul când documentele respective sunt întocmite şi se depun de client:
a)    Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;
b)    Declaraţia lunară privind taxa pe valoarea adăugată;
2.1.4    – în ziua de ……….. februarie a anului următor celui de referinţă dosarul inventarierii anuale a patrimoniului, care va cuprinde:
a)    deciziile de numire a comisiei şi subcomisiei de inventariere;
b)    listele de inventariere – întocmite de subcomisii pe locurile de depozitare a bunurilor;
c)    extrasele de cont confirmate sau procesele verbale de punctaj pentru inventarierea creanţelor, a datoriilor şi a trezoreriei;
d)    listele de inventariere separate şi motivarea scrisă a comisiei de inventariere pentru bunurile depreciate, neutilizabile sau deteriorate, fără mişcare sau greu vandabile, comenzi în curs abandonate sau sistate, precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte sau în litigiu;
e)    procesul verbal privind rezultatele inventarierii cuprinzând conţinutul şi aprobarea;
f)    registrul inventor pentru a fi înregistrate rezultatele inventarierii;
2.1.5    – în ziua de ………….martie a anului următor celui de referinţă – în cazul când documentele respective se întocmesc şi se depun de client:
a)    Declaraţia anuală privind impozitul pe profit;
b)    Decontul anual privind accizele.
2.1.6    Clientul se mai angajează:
a)    să realizaze lucrările ce-i revin conform prevederilor prezentului contract;
b)    să aducă la cunoştinţă executantului-prestator evenimentele importante sau excepţionale din activitatea sa, inclusiv angajamentele susceptibile de a afecta rezultatele sau situaţia patrimonială a clientului;
c)    să confirme în scris, dacă executantul-prestator i-o cere, că documentele justificative, informaţiile şi explicaţiile acestuia sunt complete;
d)    să ia toate măsurile necesare, potrivit legii contabilităţii, pentru păstrarea documentelor justificative şi a tuturor registrelor contabilităţii.
2.1.7    Clientului îi sunt interzise orice acţiuni putând aduce atingere independenţei liber-profesionistului contabil, executantului-prestator în cadrul prezentului contract, sau colaboratorilor acestora. În mod deosebit, această interdicţie operează în cadrul ofertelor făcute colaboratorilor executantului-prestator de a executa lucrări pentru client, sau de a devein salariaţii acestuia.
2.2    Executantul-prestator se obligă:
2.2.1    – să predea, până la data de ……….. a lunii următoare celei de referinţă, la sediul său, delegatului clientului, pe baza împuternicirii date:
a)    documentele justificative care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate;
b)    registrele contabile (jurnal şi cartea-mare) cu înregistrările contabile ale lunii de referinţă, făcute pe baza documentelor justificative primite;
c)    balanţa de verificare;
2.2.2    – să predea, până la data de ………….. martie a anului următor celui de referinţă, la sediul său, delegatului clientului:
-    un raport de atestare, care nu constituie un audit, prin care executantul prestator, exceptând unele dificultăţi speciale, declară că nu a constatat elemente care să pună la îndoială:
• regularitatea şi sinceritatea contabilităţii;
• coerenţa situaţiilor financiare;
• credibilitatea datelor situaţiilor financiare.
2.3    Executantul-prestator¸în calitatea sa de liber-profesionist contabil, contracteaza cu clientul, în cadrul prezentului contract, o obligaţie de mijloace (adică obligaţia de a-şi folosi toate capacităţile sale pentru îndeplinirea obiectului prezentului contract) şi nu o obligaţie de rezultat (adică obligaţia primirii onorariului în funcţie de realizarea unei anumite cifre de afaceri sau profit).
2.4    Executantul-prestator, poate fi asistat de colaboratorii aleşi de el, pentru realizarea misiunii prevăzute de prezentul contract.
2.5    Executantul-prestator, în calitatea sa de liber-profesionist contabil, este ţinut răspunzător pentru păstrarea secretului professional, în condiţiile prevăzute de Normele generale de bază.
2.6    Onorariile executantului-prestator:
2.6.1    Executantul-prestator primeşte de la client, pentru misiunea şi lucrările suplimentare convenite, onorariile cuvenite şi stabilite astfel:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………, care se vor actualize periodic, în funcţie de evoluţia conjuncturală internă.
2.6.2    Onorariile sunt exclusive şi incompatibile cu orice altă remunerare, chiar indirect, cu excepţia cheltuielilor de deplasare (transport, diurnă, cazare) effectuate, cu consimţământul clientului, în interesul executării lucrărilor contractate.
2.6.3    Onorariile nu pot nici să ia forma unui abonament, nici să fie legate de rezultatele financiare ale clientului.
2.6.4    Avansuri asupra onorariilor pot fi cerute periodic.
2.6.5    Onorariile şi cheltuielile de deplasare cuvenite se decontează clientului periodic, prin eliberarea de către executantul-prestator a facturii legal întocmite.
2.7    Responsabilitatea executantului-prestator:
2.7.1    Executantul-prestator, în calitatea sa de liber-profesionist contabil, îşi asumă în toate cazurile responsabilitatea lucrărilor sale.
2.7.2    Responsabilitatea civilă a executantului-prestator, care poate rezulta din exercitarea misiunii sale contabile, face obiectul unei asigurări obligatorii, potrivit legii.
2.7.3    Orice cerere de daune-interese nu va putea fi făcută decât în timpul perioadei de prescripţie legală. Cererea va trebui introdusă în cele trei luni următoare datei de la care clientul a luat la cunoştinţă că a fost păgubit.
2.7.4    Executantul-prestator nu poate fi considerat răspunzător nici de consecinţele păgubitoare ale greşelilor comise de terţi în raporturile lor cu clientul său, nici de întârzierile executării lucrărilor atunci când acestea rezultă dintr-o comunicare tardivă a documentelor de către client.

3.    DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract s-a încheiat pentru o perioadă de un an, adică de la ……………. la ….………….. şi intră în vigoare la data semnării sale.
El este reînoibil în fiecare an următor , printr-o scrisoare din partea clientului, în acest sens, transmisă cu cel puţin 15 zile înaintea încheierii exerciţiului financiar.
Părţile convin ca orice modificare important să facă obiectul unui act adiţional prezentului contract.
4.    LITIGIILE
Litigiile, care eventual pot apărea între executantul prestator şi clientul său, înaintea oricăror acţiuni judiciare, vor trebui prezentate Comisiei de Arbitraj a filialei de care aparţine executantul-prestator al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, competent pentru conciliere, conform prevederilor Codului de procedură civilă.
În caz de acţiune în anularea hotărârii arbitrale, competenţa jurisdicţională depinde de instanţa de care aparţine sediul executantului-prestator.
5.    DIVERSE
În afara unor greşeli grave comise de executatul-prestator, clientul nu poate întrerupe executarea prezentului contract decât după încunoştiinţarea executantului-prestator, cu cel puţin o lună înaintea întreruperii, printr-o scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi sub rezerva  de a plăti onorariile datorate pentru lucrările deja effectuate şi, în plus o indemizaţie de 25% din onorariile cuvenite pentru exerciţiul în curs.
Atunci când executarea prezentului contract este suspendată din cauze de forţă majoră, termenele de remitere a lucrărilor vor fi prelungite cu o durată egală cu cea a suspendării. Dacă forţa majoră se prelungeşte cu mai mult de 60 zile, oricare dintre părţi se poate retrage din contract fără despăgubiri.
În cazul în care clientul este supus procedurii de reorganizare judiciară sau faliment, contractul se reziliază de deplin drept, cu anunţarea de către client a executantului-prestator, cu cel mult 5 zile de la începerea procedurii.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Încheiat la ……………....
Data………………
CLIENT,                        EXECUTANT-PRESTATOR,

Offline

 

#3 2013-02-21 13:02:01

janek
Membru

Re: Model contract de prestari servicii contabile si resurse umane

Am si eu o intrebare, am o I.I. cu cod CAEN principal:

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

si cod CAEN secundar

6910 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal

am terminat facultatea de stiinte economice - specializarea contabilitate si informatica de gestiune, nu am cursul  CECAR -as putea sa tin evidenta contabila pentru firme cu cifra de afaceri < 35.000 euro sau PFA pe baza de contract prestari servicii fara sa fiu angjat al firmei respective ??? Sau numai cei cu CECAR pot.

Offline

 

#4 2013-02-21 13:27:59

David
Membru Onorific

Re: Model contract de prestari servicii contabile si resurse umane

Codul CAEN este 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal.
Pt acest cod trebuia sa fiti expert contabil si inregistrarea ca profesie libera. ONRC nu poate sa autorizeze fara calitatea de expert contabil.
Se pot angaja persoanae fizice cu studii superioare de specialitate, pe bază de contract/ convenţie de prestări servicii, potrivit Codului Civil pt conducerea contabilitatii in cazul unei cifre < 35000euro.

Offline

 

#5 2013-02-21 13:51:39

janek
Membru

Re: Model contract de prestari servicii contabile si resurse umane

La fel si sa tii evidenta contabila unei PFA pe baza de contract prestari servicii trebuie sa fii expert contabil, nu vor sa se complice cu angajare ... ?

Offline

 

#6 2013-02-22 13:15:51

Lyvyoo
Membru

Re: Model contract de prestari servicii contabile si resurse umane

Ca sa fiu pe subiectul despre care vorbim aici - exista reglementari in privinta entitatii care da numarul contractului?
Prestatorul sau beneficiarul?
De exemplu eu ca PFA prestator de servicii, atunci cand redactam contractul, il numerotam conform ordinii mele de pana atunci. De curand, un beneficiar mi-a propus sa semnam o varianta proprie de contract, numerotata conform ordinii din contabilitatea sa.

Se poate merge asa sau trebuie si eu sa-i dau un numar de inregistrare propriu, cf. ordinii mele? In factura, daca fac referire la contract (prestare servicii cf. Contractului nr. X), ce numar va figura?

Offline

 

#7 2013-02-22 16:09:53

David
Membru Onorific

Re: Model contract de prestari servicii contabile si resurse umane

Daca a dat nr, clientul dvs il inregistrati la dvs cu nr de intrare, spre exemplu.

Offline

 

#8 2013-02-22 22:26:58

Lyvyoo
Membru

Re: Model contract de prestari servicii contabile si resurse umane

Merci. Si pe factura va figura referirea la numarul dat de client sau la nr. scris cu pixul de mine?

Offline

 

#9 2013-02-23 09:03:05

David
Membru Onorific

Re: Model contract de prestari servicii contabile si resurse umane

Se pot mentiona ambele numere (nr. xxx/yyy/2013).

Offline

 
Publicitate        Rezervare
Program facturare online. Program facturare gratuit.
facturi-online
Dumitrescu & Asociatii – Infiintare PFA si IF Timisoara
Lecturi Juridice - Noul Cod Civil
Contabilitate SC, PFA, II, ONG
facturi-online
Promo PFA     Rezervare
Bunescu D. Adriana Expert Contabil, Auditor Financiar
Expert Contabil, Audit Financiar, Consultant Fiscal.
Parteneri
Case de marcat Infiintare PFA Calculator discount Avon
Google » Filtre PFA
pfa  contabilitate pfa  evidenta contabila pfa  legislatie pfa  cheltuieli deductibile pfa  declaratii pfa  contributii sociale pfa  casa de marcat pfa 

Antet forum

PFA Forum by wellcome.ro
Powered by PunBB

 ADMINISTRATORUL SI EDITORII ACESTUI SITE NU RASPUND SUB NICIO FORMA DE INTERPRETARI, ACTIUNI, EFECTE SAU EVENIMENTE
EFECTUATE SAU SUPORTATE DE PFA / II / IF IN BAZA INFORMATIILOR CONTINUTE IN SITE !
ACEST SERVICIU ESTE OFERIT GRATUIT SI BENEVOL PENTRU A INLESNI INFORMAREA CAT MAI EXACTA A PFA.
CONTINUTUL ACESTUI SITE ESTE GRATUIT SI ARE CARACTER STRICT INFORMATIV.
© 2017 Informatii PFA ( Persoane Fizice Autorizate ) . Toate drepturile rezervate.
Administrator: Tănase N. Sorin Nicolae P.F.A.  Contact  Parteneri / Links
Înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Nr. 10833)
National Project by Wellcome.ro & WHD.
 
 
Parteneri:  cabinet avocat cluj  cabinet avocat constanta  Optimizare SEO  Tricouri cu mesaje 
Informatii PFA II IF Profesii liberale - Legislatie, infiintare, inregistrare, contabilitate, declaratii, registre, cheltuieli, venituri, taxe, impozite, contributii sociale, documente justificative, forum, calendar, sondaje, director, concursuri. Informations for PFA II IF Romania. Laws, establishment, registration, accounting, statements, records, expenses, income taxes, social contributions, documents, directory, forums.