Registre contabile Informatii utile Persoane fizice autorizate PFA Consultant Adrian Turturea Wellcome.ro
pCont - program de contabilitate in partida simplafacturi-online
 Obligatii fiscale Iulie 2017   Asigurare de călătorie 
Informatii - PFA II IF
Evidenta contabila PFA II IF
Calendar fiscal - Obligatii fiscale PFA II IF
Norme de venit PFA
Legislatie PFA II IF - Noutati legislative
Coduri CAEN PFA II IF
Fiscalitate PFA II IF
Declaratii PFA II IF - Termene de plata
Contributii sociale PFA II IF
Modele acte PFA II IF
Informatii PFA II IF Profesii liberale Facebook
Informatii PFA II IF Profesii liberale Google+
Publicitate        Rezervare
Margarit Ionela Expert Contabil
facturi-online
Subiecte noi
Forum PFA II IFPfa norma de venit si inchiriere imobil concomitent cum incaseaza PFA Agentii imobiliare Prestari servicii intracomunitare 2017 D220 Activitate la sediul clientului infiintare PFA cod caen 4520 Impozit II venit real, activitate comert CAEN 9003 - formulare la infiintare Informatii PFA II IFCalendar obligatii fiscale Iulie 2017Codul fiscal 2017 + Normele metodologiceCalendar obligatii fiscale Iunie 2017Raspunsuri ANAF despre Declaratia 200Cum depunem Declaratia 200 online fara semnatura electronica?Declaratia 200 (2017)Ghid fiscal - Declararea veniturilor realizate din RomaniaCalendar obligatii fiscale Mai 2017[Update] Codul economic 2018 - Impozitul pe veniturile globaleCalendar obligatii fiscale Aprilie 2017Cat plateste PFA impozit si contributii sociale?In ce conturi se platesc contributiile sociale?In ce conturi se plateste impozitul pe venit?Cum verifici daca esti asigurat la sanatate (CNAS)?Calendar obligatii fiscale Martie 2017Cat timp trebuie sa tina PFA documentele in arhiva?
« Înapoi «      Memorează pagina      Publicitate pe acest site      » Întreabă aici »

Evidenta contabila  |  Registre


Registre contabile


Registrele prevăzute de contabilitatea în partidă simplă, precum și alte registre/jurnale utilizate de persoanele fizice în calitate de contribuabili.

Persoanele fizice în calitate de contribuabilii care obțin venituri din activități independente sunt obligați să organizeze și să conducă contabilitate în partidă simplă pentru stabilirea tratamentului fiscal aplicabil., cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidența contabilă, și să completeze Registrul-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b), Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) și alte documente contabile prevăzute de legislația în materie.

Registrul-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b) și Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) au regim de înregistrare la organele fiscale. Acestea se numerotează, se șnuruiesc și se parafează înainte de depunerea lor la organele fiscale pentru înregistrare.

Modul detaliat de organizare al contabilității în partida simplă precum registrele obligatorii este cuprins în Ordinul MFP nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partida simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Registrul - jurnal de încasări și plăti (cod 14-1-1/b) servește ca:
      - document de înregistrare a încasărilor și plăților;
      - document de stabilire a situației financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabilă în partida simplă;
      - proba în litigii.

Se întocmește într-un singur exemplar de către contribuabili, făcându-se înregistrarea operațiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operațiune, fără a se lasa rânduri libere.

Pentru fiecare asociație fără personalitate juridică se va întocmi câte un registru-jurnal de încasări și plati.

În Registrul-jurnal de încasări și plăți se înregistrează nu numai operațiunile în numerar, ci și cele efectuate prin contul curent de la bancă.

Contribuabilii plătitori de taxa pe valoarea adăugata vor înregistra sumele încasate sau plătite, exclusiv taxa pe valoarea adăugata.

Operațiunile înregistrate în Registrul-jurnal de încasări și plăți se totalizează anual.

În Registrul-inventar se trec toate bunurile și drepturile aferente desfășurării activității care constituie patrimoniul afacerii.

Nu constituie venit brut și nu se înregistrează în Registrul-jurnal de încasări și plăți sumele încasate, cum sunt:
      - aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activități ori în cursul desfășurării acesteia;
      - sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice ori persoane juridice;
      - sumele primite ca despăgubiri;
      - sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donații.

Pentru aceste categorii de operațiuni fie se deschid fișe pentru operațiuni diverse distincte, fie se întocmesc situații cu ajutorul documentelor cumulative care să reflecte situația acestor sume.

Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizării veniturilor și care sunt plătite în cursul unui an fiscal.


Alte registre/jurnale utilizate de persoanele fizice în calitate de contribuabili.

1. Registrul-inventar (Cod 14-1-2)

servește ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ și de pasiv.
Se întocmește de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, șnuruit, parafat și înregistrat în evidență unității.
Se completează la începutul activității, la sfârșitul exercițiului financiar sau cu ocazia încetării activității, fără ștersături și fără spații libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere și respectiv în procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ și de pasiv, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi, după caz.

2. Jurnalele de vânzări și cumpărări

Jurnalele de vânzări și cumpărări pt întocmirea Declarației 392 și urmărirea cifrei de afaceri (plafonul de 35.000 Euro).
Jurnalele Vânzări și Cumpărări sunt obligatorii pentru toate persoanele impozabile și neimpozabile pentru operațiunile efectuate în desfășurarea activităților economice.
Jurnalele Vânzări și Cumpărări nu sunt formulare tipizate stabilite de MFP. Fiecare persoană poate să își stabilească modelul acestor documente. Modelele orientative ale jurnalelor și registrelor care trebuie întocmite conform art. 156 din Codul fiscal sunt propuse în anexele nr. 1-4 ale OMEF nr. 1372/2008.
Aceste documente prevăzute se pot întocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic, după caz.

3. Registrul unic de control prevăzut de Legea nr. 252 din 10 iunie 2003
 
Registrul unic de control are ca scop evidențierea tuturor controalelor desfășurate la contribuabil de către toate organele de control specializate, în domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea în construcții, protecția consumatorului, protecția muncii, inspecția muncii, protecția împotriva incendiilor, precum și în alte domenii prevăzute de lege.
Evidențierea controalelor în registrul unic de control, prevăzută la alin. (1), se face cu semnăturile reprezentantului legal al contribuabilului și organului de control
Contribuabilii au obligația de a prezenta organelor de control registrul unic de control.
Organele de control au obligația de a consemna în registru, înaintea începerii controlului, următoarele elemente: numele și prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul, unitatea de care aparțin, numărul legitimației de control, numărul și data delegației/ordinului de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlată, precum și temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul.
Organele de control sunt obligate ca înainte de începerea acțiunii de control să consulte actele de control încheiate anterior, care au legătură cu domeniul lor de activitate, pentru a cunoaște constatările făcute, măsurile stabilite și stadiul îndeplinirii lor.
După finalizarea controlului, în registrul unic de control se înscriu obligatoriu numărul și data actului de control întocmit.
Registrul unic de control se numerotează, se sigilează și se păstrează de reprezentantul legal al unității verificate sau de înlocuitorul acestuia.
Registrul unic de control se ține la sediul social și la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizații și/sau acorduri de funcționare.
(1) Registrul unic de control se eliberează, contra cost, de direcțiile generale ale finanțelor publice din raza teritorială unde își are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de înregistrare, în cazul comercianților, și pe baza certificatului de înregistrare fiscală, în cazul celorlalte categorii de contribuabili.

......

LEGISLAȚIE:

Extras din CODUL FISCAL, art. 48


(8) Contribuabilii care obțin venituri din activități independente sunt obligați să organizeze și să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidența contabilă, și să completeze Registrul-jurnal de încasări și plăți, Registrul-inventar și alte documente contabile prevăzute de legislația în materie.
(9) În Registrul-inventar se trec toate bunurile și drepturile aferente desfășurării activității.

Extras ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

ART. 15
Persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale și reprezentantul întreprinderii familiale vor ține contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Extras din HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
NM pentru aplicarea art. 48 din Codul fiscal


40(1). Contribuabilii care realizează venituri care se încadrează în prevederile punctului 211 sunt obligați să conducă evidența contabilă în partidă simplă pentru stabilirea tratamentului fiscal aplicabil.
41. Toate bunurile și drepturile aferente desfășurării activității se înscriu în Registrul-inventar și constituie patrimoniul afacerii.

Extras din ORDINUL MFP nr. 1040 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    20. Registrul-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b) și Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) au regim de înregistrare la organele fiscale. Acestea se numerotează, se șnuruiesc și se parafează înainte de depunerea lor la organele fiscale pentru înregistrare.
    Modelele și normele de întocmire și de utilizare ale Registrului-jurnal de încasări și plăți și ale Registrului-inventar sunt prezentate la cap. IV.
    29. Contribuabilii au obligația să păstreze în arhiva lor registrele de contabilitate, documentele financiar-contabile, precum și documentele justificative, care stau la baza înregistrării în evidență contabilă în partidă simplă.
    30. Termenul de păstrare a Registrului-jurnal de încasări și plăți, a Registrului-inventar, precum și a documentelor justificative și financiar-contabile este de 10 ani, cu începere de la data încheierii anului fiscal în cursul căruia au fost întocmite, cu excepția statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.
    35. În cazul în care bunurile din patrimoniul afacerii trec în patrimoniul personal al contribuabilului, suma reprezentând contravaloarea acestora se include în venitul brut, considerându-se o înstrăinare.
    În cazul în care asociațiile își încetează activitatea, iar foștii asociați continuă să funcționeze în mod individual, bunurile din patrimoniul asociației trec în patrimoniul noilor afaceri, se înscriu în Registrul-inventar al acestora și se amortizează în continuare, se consumă sau se vând, după caz.
    În toate cazurile de înstrăinare este necesară evaluarea bunului, care se poate face la prețurile practicate pe piață sau stabilite prin expertiză tehnică.
    În cazul încetării definitive a activității, sumele obținute din valorificarea bunurilor patrimoniului afacerii, înscrise în Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc), precum și stocurile de materii prime, materiale, produse finite și mărfuri rămase nevalorificate sunt incluse în venitul brut.
    40. Totalurile lunare din Fișa pentru operațiuni diverse se vor înregistra în Jurnalul privind operațiuni diverse (cod 14-6-17/c), grupate pe feluri de activități. Totalul veniturilor din Jurnalul privind operațiuni diverse reprezintă venitul contribuabilului.
    În cazul contribuabililor care realizează venituri dintr-o singură activitate, totalul veniturilor se regăsește în Fișa pentru operațiuni diverse (cod 14-6-22/b), pe rândul "Total", nemaifiind necesară deschiderea Jurnalului privind operațiuni diverse (cod 14-6-17/c).
    Contribuabilii care încasează în numerar toate veniturile realizate pot să evidențieze aceste venituri numai în Registrul-jurnal de încasări și plăți, nemaifiind obligatorie întocmirea Fișei pentru operațiuni diverse și, implicit, a Jurnalului privind operațiuni diverse.
    42. În condițiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile legale, înregistrarea veniturilor se face în baza Raportului fiscal de închidere zilnică și a Registrului special, întocmit în condițiile defectării aparatelor de marcat electronice fiscale.
    46. Pentru fiecare fel de cheltuieli se va întocmi Fișa pentru operațiuni diverse, iar totalul lunar al acestora se va înregistra în Jurnalul privind operațiuni diverse pentru cheltuieli.
    Contribuabilii pot întocmi o singură fișă pentru operațiuni diverse care să cuprindă toate cheltuielile a căror deductibilitate nu este plafonată.
    Contribuabilii care nu efectuează cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot să evidențieze aceste cheltuieli numai în Registrul-jurnal de încasări și plăți, nemaifiind obligatorie întocmirea Fișei pentru operațiuni diverse și, implicit, a Jurnalului privind operațiuni diverse. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va întocmi Fișa pentru operațiuni diverse.
    48. Venitul brut cuprinde:
    a) sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activității;
    b) veniturile sub formă de dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe utilizate în legătură cu o activitate independentă;
    c) câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii utilizate într-o activitate independentă, inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activității;
    d) veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;
    e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă.
    Nu constituie venit brut și nu se înregistrează în Registrul-jurnal de încasări și plăți sumele încasate, cum sunt:
        - aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activități ori în cursul desfășurării acesteia;
        - sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice ori persoane juridice;
        - sumele primite ca despăgubiri;
        - sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donații.
    Pentru aceste categorii de operațiuni fie se deschid fișe pentru operațiuni diverse distincte, fie se întocmesc situații cu ajutorul documentelor cumulative care să reflecte situația acestor sume.
    Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizării veniturilor și care sunt plătite în cursul unui an fiscal.
    49. Înregistrarea în evidență contabilă în partidă simplă a bunurilor mobile și imobile se face la valoarea de achiziție, de producție sau la prețul pieței, după caz.
    Creanțele, respectiv facturile emise și neîncasate, precum și obligațiile stabilite conform legii și neonorate se înregistrează la valoarea lor nominală în fișe pentru operațiuni diverse. Aceste fișe se deschid distinct pentru creanțe și datorii.
    Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere, în conformitate cu reglementările din titlul II din Codul fiscal.
    Sunt amortizabile, în conformitate cu prevederile legale, numai bunurile înregistrare în Registrul-inventar (cod 14-1-2/a).
    51. Orice sumă plătită, respectiv încasată, în numerar sau prin bancă se va înregistra în mod obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b).
    Cheltuielile deductibile plafonate se stabilesc astfel încât la sfârșitul anului fiscal să se încadreze în prevederile legale.
    52. Venitul net sau pierderea fiscală se calculează astfel: din totalul sumelor încasate, evidențiate în col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de încasări și plăți, se scad cheltuielile cu amortizarea fiscală a bunurilor și drepturilor, evidențiate în Fișa pentru operațiuni diverse, și totalul sumelor plătite, evidențiate în col. 7, respectiv 8, din Registrul-jurnal de încasări și plăți, și se adună sumele plătite pentru cumpărarea bunurilor amortizabile și totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu ajutorul unui document cumulativ.
    Venitul net sau pierderea fiscală va fi influențată cu plățile și/sau încasările efectuate în avans, care se referă la alte exerciții fiscale, în cazul drepturilor de proprietate intelectuală, cu impozitul de 15% din venitul brut încasat, iar în cazul valorificării bunurilor în regim de consignație, veniturilor obținute ca urmare a unor activități desfășurate în baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, precum și în cazul activităților de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară, cu impozitul de 10% din venitul brut încasat, reprezentând plăți anticipate în contul impozitului anual.


REGISTRUL - JURNAL DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂTI
(cod 14-1-1/b)

Servește ca:
    - document de înregistrare a încasărilor și plăților;
    - document de stabilire a situației financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabilă în partida simplă;
    - proba în litigii.
    Se întocmește într-un singur exemplar de către contribuabili, făcându-se înregistrarea operațiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distinct, pe fiecare operațiune, fără a se lasa rânduri libere, după ce a fost numerotat, șnuruit, parafat și înregistrat la organul fiscal teritorial.
    Pentru fiecare asociație fără personalitate juridică se va întocmi câte un registru-jurnal de încasări și plati.
    În Registrul-jurnal de încasări și plăți se înregistrează nu numai operațiunile în numerar, ci și cele efectuate prin contul curent de la bancă.
    Contribuabilii plătitori de taxa pe valoarea adăugata vor înregistra sumele încasate sau plătite, exclusiv taxa pe valoarea adăugata.
    Operațiunile înregistrate în Registrul-jurnal de încasări și plăți se totalizează anual.
    Registrul-jurnal de încasări și plăți se numerotează și se snuruieste. Numerotarea filelor se va face în ordine crescătoare, iar după completarea integrală se deschide un nou registru înregistrat și parafat, care va fi numerotat în ordine crescătoare.
    Acest registru se parafează de către organul fiscal teritorial la începerea și la încetarea activității.
    În condițiile conducerii evidenței contabile în partida simplă cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operațiune economico-financiara se va înregistra în ordine cronologică, în funcție de data de întocmire sau de data de intrare a documentelor. În această situație Registrul-jurnal de încasări și plăți se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor.
    Registrul-jurnal de încasări și plăti, parafat și înregistrat la organul fiscal teritorial, va fi completat lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de încasări și plăti obținut cu ajutorul tehnicii de calcul.
    Se arhivează împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.


REGISTRUL - INVENTAR
(cod 14-1-2/a)

    Servește ca document de înregistrare a bunurilor achiziționate sau realizate, pe baza documentelor justificative.
    Se întocmește la contribuabili într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, șnuruit, parafat și înregistrat la organul fiscal teritorial.
    În coloana 1 se înscrie numărul curent al operațiunilor, de la începutul activității până la data încetării acesteia.
    În coloana 2 se înscrie denumirea bunurilor.
    În coloana 3 se înscrie numărul de inventar al bunurilor.
    În coloana 4 se trece dată (ziua, luna, anul) la care se face înregistrarea bunurilor.
    În coloana 5 se înscriu felul și numărul documentului pe baza căruia se face înregistrarea bunurilor.
    În coloana 6 se înscrie valoarea de achiziție sau valoarea bunurilor rămasă de recuperat.
    În coloana 7 se înscrie dată (ziua, luna, anul) la care iese din gestiune bunul respectiv.
    În coloana 8 se înscrie valoarea inclusă pe cheltuieli până la data ieșirii.
    În coloana 9 se înscrie valoarea de ieșire (de vânzare) a bunului.
    În coloana 10 se dau explicații cu privire la identificarea bunului.
    Acest registru se numerotează și se completează fără ștersături și fără a se lasa spații libere.
    Se arhivează împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

Consultant: Expert contabil George David

Ultima editare:
2011-07-18


« Inapoi
« Înapoi «      sus      Memorează pagina      Publicitate pe acest site      » Întreabă aici »
Publicitate        Rezervare
Dumitrescu & Asociatii – Infiintare PFA si IF Timisoara
Lecturi Juridice - Noul Cod Civil
Contabilitate SC, PFA, II, ONG
facturi-online
Program facturare online. Program facturare gratuit.
facturi-online
Promo PFA     Rezervare
Andreia Stanescu Expert Criminalist Autorizat PFA
Expertiză grafică criminalistică autorizată, activități juridice, consultanță juridică, avocatură, expertiză judiciară autorizată.
Parteneri
Case de marcat Infiintare PFA Calculator discount Avon
 ADMINISTRATORUL SI EDITORII ACESTUI SITE NU RASPUND SUB NICIO FORMA DE INTERPRETARI, ACTIUNI, EFECTE SAU EVENIMENTE
EFECTUATE SAU SUPORTATE DE PFA / II / IF IN BAZA INFORMATIILOR CONTINUTE IN SITE !
ACEST SERVICIU ESTE OFERIT GRATUIT SI BENEVOL PENTRU A INLESNI INFORMAREA CAT MAI EXACTA A PFA.
CONTINUTUL ACESTUI SITE ESTE GRATUIT SI ARE CARACTER STRICT INFORMATIV.
© 2017 Informatii PFA ( Persoane Fizice Autorizate ) . Toate drepturile rezervate.
Administrator: Tănase N. Sorin Nicolae P.F.A.  Contact  Parteneri / Links
Înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Nr. 10833)
National Project by Wellcome.ro & WHD.
 
 
Parteneri:  cabinet avocat cluj  cabinet avocat constanta  Optimizare SEO  Tricouri cu mesaje 
Informatii PFA II IF Profesii liberale - Legislatie, infiintare, inregistrare, contabilitate, declaratii, registre, cheltuieli, venituri, taxe, impozite, contributii sociale, documente justificative, forum, calendar, sondaje, director, concursuri. Informations for PFA II IF Romania. Laws, establishment, registration, accounting, statements, records, expenses, income taxes, social contributions, documents, directory, forums.