Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2018

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 18/2018 din 15 martie 2018

privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 260 din 23 martie 2018

– Prevederile art. I au intrat în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial (23 martie 2018).
– Prevederile art. IV intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea: (Extras OUG 18/2018)

reducerii numărului de declaraţii depuse la organul fiscal de către persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi economice…;

– revizuirii sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din activităţi economice de persoanele fizice, prin eliminarea plăţilor anticipate şi instituirea unui singur termen de plată…;

eliminării dificultăţilor apărute în procesul de gestionare a deciziilor de impunere emise pentru
persoanele fizice;

simplificării birocraţiei prin reducerea numărului de declaraţii depuse de persoanele fizice, prin comasarea unor formulare şi diminuarea costurilor administrative legate de procesarea declaraţiilor;

stabilirii contribuţiilor sociale obligatorii pentru unele categorii de persoane fizice care obţin venituri din activităţi ce nu au un caracter de continuitate;

încurajării contribuabililor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice să îşi declare în mod transparent obligaţiile fiscale, în scopul îmbunătăţirii conformării;

simplificării modului de stabilire a impozitului pe venit, atât pentru contribuabil, cât şi pentru A.N.A.F., prin neemiterea deciziilor de impunere pentru plăţile anticipate şi cunoaşterii de către contribuabil a obligaţiilor de plată, fără intervenţia organului fiscal;

dobândirii calităţii de asigurat de la termenul de depunere a declaraţiei unice sau de la data depunerii acesteia, după caz;

încadrării ca plătitor CAS şi CASS în funcţie de venitul estimat pentru anul curent, independent de
venitul realizat în anul precedent;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2018

– punerii în concordanţă cu noile reglementări din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi pentru respectarea dreptului persoanelor asigurate care realizează venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în funcţie de termenul de depunere a declaraţiilor şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate;

întrucât neadoptarea mecanismului de calcul, declarare şi plată a contribuţiilor sociale până la data de 25 martie 2018 ar conduce la întreruperea calităţii de asigurat în sistemele sociale de pensii şi sănătate, aspect ce ar putea afecta accesul persoanelor fizice vizate la prestaţiile sociale suportate de aceste sisteme, respectiv la dreptul la pensie sau la dreptul la servicii medicale şi medicamente, cu consecinţe negative asupra stării de sănătate a acestora,

întrucât nepromovarea noului mecanism privind determinarea, declararea şi plata impozitului
aferent veniturilor realizate de persoanele fizice din activităţi independente, agricultură, silvicultură, piscicultură, cedarea folosinţei bunurilor, până la data de 25 martie 2018, care este primul termen de plată pentru efectuarea plăţilor anticipate cu titlu de impozit ar conduce la efectuarea unor plăţi nedatorate din perspectiva noilor reglementări,

în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2018


Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 publicat: 2018-03-27T19:45:02+03:00, actualizat: 2018-03-27T20:04:09+03:00 by Informaţii PFA